دستگاه ۶۴ کانال ضبط تصاویر تحت شبکه سامسونگ XRN-3010

دستگاه ۶۴ کانال ضبط تصاویر تحت شبکه سامسونگ XRN-3010