موتور توبلار هیوت ۱۰۰ نیوتن

موتور توبلار هیوت ۱۰۰ نیوتن


حداکثر ظرفیت بالا کشیدن ۱۴۰ کیلوگرم
تعداد دور لیمیت سوئیچ ۳۶
طول موتور ۶۷۵ میلیمتر
زمان کارکرد ۴ دقیقه